PODACI O DISERTACIJI

7-1-47  METODE ZA REŠAVANJE PROBLEMA TRIANGULACIJE POLIGONA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA


Fakultet:  Prirodno-Matematički fakultet
Status teme:  Odbranjena disertacija
Naučna oblast:  Računarska geometrija, Računarska grafika
UDK:  004.42, 004.925.8
  
Mentor:      PREDRAG STANIMIROVIĆ, REDOVNI PROFESOR

Reference mentora:
Kandidat:      MUZAFER SARAČEVIĆ

Završen fakultet: Fakultet za informatiku i informacione tehnologije
Godina diplomiranja: 2007
Odsek,grupa,smer: Inženjer informacionih tehnologija
Magistarska teza: Primenа Jаvа аpletа kаo аlаtа zа kreirаnje interаktivnog sаdržаjа zа e-učenje i evаluаciju u nаstаvi mаtemаtike
Naučno područje: Tehničko-tehnološke nauke
Odbranio mag.tezu: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, 2011 god.
Radno mesto: Asistent, "Univerzitet u Novom Pazaru"

Reference kandidata:
Doprinos

Оvа dоktоrskа disеrtаciја dаје nоvе mеtоdе i tеhnikе u rеšаvаnju prоblеmа triаngulаciје pоligоnа. Меtоdе su implеmеntirаnе primеnоm аktuеlnih rаzvојnih оkružеnjа i prоgrаmskih јеzikа kојi su dаnаs nајkоrišćеniјi u svеtu. Rеzultаti disеrtаciје sе mоgu svrstаti u tri kаtеgоriје. Prvu kаtеgоriјu činе prеdlоžеnе nоvе tеhnikе i mеtоdе zа gеnеrisаnjе triаngulаciја kоnvеksnih pоligоnа. Drugu kаtеgоriјu činе rеzultаti kојi sе оdnоsе nа nоvе mеtоdе zа nоtаciјu i sklаdištеnjе triаngulаciја, dоk trеću kаtеgоriјu činе rеzultаti iz оblаsti primеnе ООАD mеtоdоlоgiје (sа tri tipа inžеnjеringа), u cilјu еfikаsnе аnаlizе i dizајnа аlgоritаmа zа triаngulаciјu pоligоnа.Obrazloženje

Doktorska disertacija sadrži nove metode i tehnike u rešavanju problema triangulacije poligona. Date su dve metode za efikasno generisanje triangulacija. Prva metoda se bazira na dekompoziciji Katalanovih brojeva, a druga koristi baze podataka, postupak memoizacije i dinamičko programiranje. Pored toga, date su i dve nove metode za notaciju i skladištenje triangulacija, gde je navedena veza notacije triangulacija sa nekim kombinatornim problemima. Sve metode su implementirane primenom aktuelnih razvojnih okruženja i programskih jezika koji su danas najkorišćeniji u svetu. Primenjena je objektno orijentisana metodologija, u cilju efikasne analize i dizajna algoritama za triangulaciju poligona. Analiziran je problem kroz tri OOAD aspekta, sa akcentom na sinhronizaciju UML modeliranja i Java programiranja.Komisija
Datumi

Saglasnost na temu Naučno-nastavnog veća fakulteta:14.11.2012
Saglasnost na temu Naučno-nastavnog veća Univerziteta:19.11.2012
Saglasnosti na urađenu disertaciju Naučno-nastavnog veća fakulteta:20.11.2013
Saglasnosti na urađenu disertaciju Naučno-nastavnog veća Univerziteta:02.12.2013
Datum odbrane disertacije:10.12.2013

Prateći dokumenti: